Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is dé plek waar ouders en leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het stichtingbeleid. De GMR is een orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Er zijn items met advies of instemmingsrecht. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschap.

De GMR van stichting OPONOA bestaat uit 10 leden, 5 ouders en 5 personeelsleden. Deze mensen zitten daar op persoonlijke titel, dus niet namens een school. Om de 3 jaar wordt er gewisseld in de afvaardiging vanuit de oudergeleding of vanuit de personeelsgeleding. Het CvB woont het eerste gedeelte van de vergadering bij. Het bestuur legt stukken voor en informeert de GMR hierover.

Samenstelling GMR schooljaar 2022-2023:

Onderwijsteam 1 Esther Zitter Personeelslid
  vacature  
Onderwijsteam 2 Manon ten Elsen Personeelslid
  vacature  
Onderwijsteam 3 Wendy Meijer Personeelslid
  Hanneke Meijer Ouder
Onderwijsteam 4 Kim Hulshorst Personeelslid
  Marja Timmerije Ouder
Onderwijsteam 5 Ineke Voortman Personeelslid
  Ellen Lansink Ouder
     
Voorzitter College van Bestuur Henri Soepenberg  


De GMR  denkt en beslist mee over bestuurszaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

De GMR heeft inspraak op bestuurlijke zaken. De GMR heeft adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het CvB het standpunt van de GMR niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden.

Bij instemmingsrecht kan het CVB zonder instemming van de GMR geen besluit nemen.

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van OPONOA.

De GMR heeft daarvoor regelmatig, eens in de zes weken, overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. 2 keer per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht (RvT). De goedgekeurde notulen zijn te lezen op deze site.

Kortom over sommige onderwerpen adviseert de GMR het CvB en er zijn ook zaken waarin de GMR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap voor scholen).

Meer informatie:
https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Openbaar

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Dit wil zeggen, dat een ieder die betrokken is bij de school een vergadering mag bijwonen. De notulen en de agenda staan hieronder. Mocht je zaken willen aankaarten met betrekking tot die bepaalde onderwerpen kom dan gerust naar een GMR lid toe. Zij zijn er immers om jouw stem mee te laten spreken.

De vergaderingen vinden plaats op het stafbureau tenzij er staat dat het een online vergadering is.

Vergaderdata

De komende vergaderdata voor het schooljaar 2022/2023 zijn;

Woensdag 31-08-2022 GMR
Woensdag 14-09-2022 GMR met CvB
Dinsdag 18-10-2022 GMR met CvB - online
Woensdag 02-11-2022 GMR met MR
Woensdag 09-11-2022 GMR met RvT
Dinssdag 29-11-2022 GMR met CvB
Dinsdag 17-01-2023 GMR met CvB - online
Dinsdag 21-02-2023 GMR met CvB
Woensdag 22-03-2023 GMR met RvT - online
Dinsdag 18-04-2023 GMR met CvB - online
Woensdag 24-05-2023 GMR met CvB
Dinsdag 27-06-2023 GMR - afsluiting schooljaar

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:

Agenda vergadering GMR 29-11-2022

concept Agenda vergadering GMR 18-10-2022

concept Agenda vergadering GMR 14-09-2022

 

Notulen

Na elke GMR vergadering worden concept-notulen gemaakt. Pas als deze notulen in de volgende vergadering goedgekeurd zijn worden ze hieronder gepubliceerd.

Notulen d.d. 19-01-2022

Notulen d.d. 09-03-2022

Notulen d.d. 13-04-2022

Notulen d.d. 18-05-2022

Notulen d.d. 14-09-2022

Notulen d.d. 18-10-2022

Notulen d.d. 29-11-2022

Notulen d.d. 17-01-2023