Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is dé plek waar ouders en leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het stichtingbeleid. De GMR is een orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Er zijn items met advies of instemmingsrecht. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschap.

De GMR van stichting OPONOA bestaat uit 10 leden, 5 ouders en 5 personeelsleden. Deze mensen zitten daar op persoonlijke titel, dus niet namens een school. Om de 3 jaar wordt er gewisseld in de afvaardiging vanuit de oudergeleding of vanuit de personeelsgeleding. Het CvB woont het eerste gedeelte van de vergadering bij. Het bestuur legt stukken voor en informeert de GMR hierover.

Samenstelling GMR schooljaar 2021-2022:

Onderwijsteam 1 Esther Zitter Personeelslid
  Jeroen Lalleman Ouder
Onderwijsteam 2 Manon ten Elsen Personeelslid
  Dorique Kerkdijk Ouder
Onderwijsteam 3 Debbie ten Hoopen Personeelslid
  Hanneke Meijer Ouder
Onderwijsteam 4 Kim Hulshorst Personeelslid
  Anne Stroot Ouder
Onderwijsteam 5 Janine Overkamp Personeelslid
  Ellen Lansink Ouder
     
Voorzitter College van Bestuur Henri Soepenberg  


De GMR  denkt en beslist mee over bestuurszaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

De GMR heeft inspraak op bestuurlijke zaken. De GMR heeft adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het CvB het standpunt van de GMR niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden.

Bij instemmingsrecht kan het CVB zonder instemming van de GMR geen besluit nemen.

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van OPONOA.

De GMR heeft daarvoor regelmatig, eens in de zes weken, overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. 2 keer per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht (RvT). De goedgekeurde notulen zijn te lezen op deze site.

Kortom over sommige onderwerpen adviseert de GMR het CvB en er zijn ook zaken waarin de GMR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap voor scholen).

Meer informatie:
https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Openbaar

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Dit wil zeggen, dat een ieder die betrokken is bij de school een vergadering mag bijwonen. De notulen en de agenda staan hieronder. Mocht je zaken willen aankaarten met betrekking tot die bepaalde onderwerpen kom dan gerust naar een GMR lid toe. Zij zijn er immers om jouw stem mee te laten spreken.

Vergaderdata

De komende vergaderdata voor het schooljaar 2021/2022 zijn;

Woensdag 15-09-2021 GMR met CvB
Woensdag 13-10-2021 GMR met CvB
Woensdag 27-10-2021 GMR met MR
Woensdag 10-11-2021 GMR met RvT
Woensdag 01-12-2021 GMR met CvB
Woensdag 19-01-2022 GMR met CvB
Woensdag 09-03-2022 GMR met CvB
Woensdag 23-03-2022 GMR met RvT
Woensdag 13-04-2022 GMR met CvB
Woensdag 18-05-2022 GMR met CvB
Woensdag 15-06-2022 GMR met MR
Woensdag 06-07-2022 GMR

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:

 

Notulen

Na elke GMR vergadering worden concept-notulen gemaakt. Pas als deze notulen in de volgende vergadering goedgekeurd zijn worden ze hieronder gepubliceerd.

Notulen d.d. 14-04-2021

Notulen d.d. 26-05-2021

Notulen d.d. 16-06-2021

Notulen d.d. 15-09-2021

Notulen d.d. 13-10-2021

Notulen d.d. 15-11-2021

Notulen d.d. 01-12-2021

Notulen d.d. 19-01-2022

Notulen d.d. 09-03-2022

Notulen d.d. 13-04-2022

Notulen d.d. 18-05-2022