Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is dé plek waar ouders en leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het stichtingbeleid. De GMR is een orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Er zijn items met advies of instemmingsrecht. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschap.

De GMR van stichting OPONOA bestaat uit 16 leden, 8 ouders en 8 personeelsleden. Deze mensen zitten daar op persoonlijke titel, dus niet namens een school. Om de 3 jaar wordt er gewisseld in de afvaardiging vanuit de oudergeleding of vanuit de personeelsgeleding. Het CvB woont het eerste gedeelte van de vergadering bij. Het bestuur legt stukken voor en informeert de GMR hierover.

Samenstelling GMR schooljaar 2018-2019:

Kerst Zwart Jolanda Harkink Personeelslid
't Palet Kelly Rosendahl Personeelslid
De Driesprong Edwin Hondorp Ouder
Menno ter Braak Anne Stroot Ouder
De Voshaar Sandra van Zutphen Personeelslid
H.W. Heuvelschool Jenny Groot Wassink Personeelslid
De Keikamp Nicole Roelofsen Ouder
GA v.d. Lugt Raymond Homma Ouder
De Hofmaat Ans Schipper Personeelslid
Diekmaat Janine Overkamp Personeelslid
Noord Jorrit Schuurman Ouder
Op d'n Esch Maaike Derksen Ouder
De Berkel Manon ten Elsen Personeelslid
B. Tormijn Ellen Wijnperlé Ouder
De Marke geen afvaardiging  
Kiezel en Kei geen afvaardiging  
     
College van Bestuur Michel Everink  Voorzitter
College van Bestuur Jos Siemerink  Lid


De GMR  denkt en beslist mee over bestuurszaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

De GMR heeft inspraak op bestuurlijke zaken. De GMR heeft adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het CvB het standpunt van de GMR niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden.

Bij instemmingsrecht kan het CVB zonder instemming van de GMR geen besluit nemen.

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van OPONOA.

De GMR heeft daarvoor regelmatig, eens in de zes weken, overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. 2 keer per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht (RvT). De goedgekeurde notulen zijn te lezen op deze site.

Kortom over sommige onderwerpen adviseert de GMR het CvB en er zijn ook zaken waarin de GMR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap voor scholen).

Meer informatie:
https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Openbaar

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Dit wil zeggen, dat een ieder die betrokken is bij de school een vergadering mag bijwonen. De notulen en de agenda staan hieronder. Mocht je zaken willen aankaarten met betrekking tot die bepaalde onderwerpen kom dan gerust naar een GMR lid toe. Zij zijn er immers om jouw stem mee te laten spreken.

Vergaderdata

De komende vergaderdata voor het schooljaar 2019/2020 zijn:
Woensdag  11 december 2019 
Woensdag  22 januari 2020
Woensdag  4 maart 2020
Woensdag  15 april 2020
Woensdag  27 mei 2020

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:

Agenda GMR-vergadering 11-12-2019

Agenda GMR-vergadering 22-01-2020

Agenda GMR-vergadering 15-04-2020

Agenda GMR-vergadering 27-05-2020

Notulen

Na elke GMR vergadering worden concept-notulen gemaakt. Pas als deze notulen in de volgende vergadering goedgekeurd zijn worden ze hieronder gepubliceerd.

Notulen d.d. 23-01-2019 
Notulen d.d. 17-04-2019 

Notulen d.d. 15-05-2019

Notulen d.d. 11-09-2019

Notulen d.d. 16-10-2019

Notulen d.d. 11-12-2019

Notulen d.d. 22-01-2020

Notulen d.d. 04-03-2020