Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is dé plek waar ouders en leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het stichtingbeleid. De GMR is een orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Er zijn items met advies of instemmingsrecht. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschap.

De GMR van stichting OPONOA bestaat uit 16 leden, 8 ouders en 8 personeelsleden. Deze mensen zitten daar op persoonlijke titel, dus niet namens een school. Om de 3 jaar wordt er gewisseld in de afvaardiging vanuit de oudergeleding of vanuit de personeelsgeleding. Het CvB woont het eerste gedeelte van de vergadering bij. Het bestuur legt stukken voor en informeert de GMR hierover.

Huidige bezetting GMR:

Kerst Zwart Mardine van der Spoel Personeelslid
T Palet Ellen Heutinck Ouder
De Driesprong Carla van den Berg Personeelslid
Menno ter Braak Roel jan van den Berg Personeelslid
De Voshaar Sandra van Zutphen Personeelslid
Kiezel en Kei Jojanneke van Puffelen Ouder
H.W. Heuvelschool Astrid Leussink Personeelslid
De Keikamp Nicole Roelofsen Ouder
GA v.d. Lugt Radboud Vaarhorst Ouder
De Marke Jeannette Mol Ouder
De Hofmaat Ans Schipper Personeelslid
Diekmaat Janine Overkamp Personeelslid
Noord John van der Ley Ouder
Op d'n Esch Sebastiaan Leeftink Personeelslid
De Berkel Karin van de Waarde Ouder
B. Tormijn Ellen Wijnperle Ouder
     
College van Bestuur Michel Everink  Voorzitter
College van Bestuur Jos Siemerink  Lid


De GMR  denkt en beslist mee over bestuurszaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

De GMR heeft inspraak op bestuurlijke zaken. De GMR heeft adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het CvB het standpunt van de GMR niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden.

Bij instemmingsrecht kan het CVB zonder instemming van de GMR geen besluit nemen.

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van OPONOA.

De GMR heeft daarvoor regelmatig, eens in de zes weken, overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. 2 keer per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht (RvT). De goedgekeurde notulen zijn te lezen op deze site.

Kortom over sommige onderwerpen adviseert de GMR het CvB en er zijn ook zaken waarin de GMR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap voor scholen).

Meer informatie:
https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Openbaar

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Dit wil zeggen, dat een ieder die betrokken is bij de school een vergadering mag bijwonen. De notulen en de agenda staan hieronder. Mocht je zaken willen aankaarten met betrekking tot die bepaalde onderwerpen kom dan gerust naar een GMR lid toe. Zij zijn er immers om jouw stem mee te laten spreken.

Vergaderdata

De vergaderdata voor het schooljaar 2017/2018 zijn:
Woensdag 20 september 2017
Woensdag  6 december 2017 
Woensdag 31 januari 2018
Woensdag  7 februari 2018
Woensdag 18 april 2018
Woensdag  6 juni 2018

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:

Agenda d.d. 31-01-2018

Notulen

Na elke GMR vergadering worden concept-notulen gemaakt. Pas als deze notulen in de volgende vergadering goedgekeurd zijn worden ze hieronder gepubliceerd.

Notulen d.d. 14-06-2017  
Notulen d.d. 20-09-2017