Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is dé plek waar ouders en leerkrachten invloed uit kunnen oefenen op het stichtingbeleid. De GMR is een orgaan met wettelijke bevoegdheden. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Er zijn items met advies of instemmingsrecht. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de Medezeggenschap.

De GMR van stichting OPONOA bestaat uit 16 leden, 8 ouders en 8 personeelsleden. Deze mensen zitten daar op persoonlijke titel, dus niet namens een school. Om de 3 jaar wordt er gewisseld in de afvaardiging vanuit de oudergeleding of vanuit de personeelsgeleding. Het CvB woont het eerste gedeelte van de vergadering bij. Het bestuur legt stukken voor en informeert de GMR hierover.

Samenstelling GMR schooljaar 2018-2019:

Kerst Zwart Mardine van Stijn Personeelslid
T Palet Ellen Heutinck Ouder
De Driesprong Carla van den Berg Personeelslid
Menno ter Braak Anne Stroot Ouder
De Voshaar Sandra van Zutphen Personeelslid
Kiezel en Kei Jojanneke van Puffelen Ouder
H.W. Heuvelschool Astrid Leussink Personeelslid
De Keikamp Nicole Roelofsen Ouder
GA v.d. Lugt Raymond Homa Ouder
De Marke Vacant  
De Hofmaat Ans Schipper Personeelslid
Diekmaat Janine Overkamp Personeelslid
Noord Vacant  
Op d'n Esch Maaike Derksen Ouder
De Berkel Karin van de Waarde Ouder
B. Tormijn Ellen Neihof Ouder
     
College van Bestuur Michel Everink  Voorzitter
College van Bestuur Jos Siemerink  Lid


De GMR  denkt en beslist mee over bestuurszaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

De GMR heeft inspraak op bestuurlijke zaken. De GMR heeft adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het CvB het standpunt van de GMR niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden.

Bij instemmingsrecht kan het CVB zonder instemming van de GMR geen besluit nemen.

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van OPONOA.

De GMR heeft daarvoor regelmatig, eens in de zes weken, overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. 2 keer per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht (RvT). De goedgekeurde notulen zijn te lezen op deze site.

Kortom over sommige onderwerpen adviseert de GMR het CvB en er zijn ook zaken waarin de GMR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap voor scholen).

Meer informatie:
https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Openbaar

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Dit wil zeggen, dat een ieder die betrokken is bij de school een vergadering mag bijwonen. De notulen en de agenda staan hieronder. Mocht je zaken willen aankaarten met betrekking tot die bepaalde onderwerpen kom dan gerust naar een GMR lid toe. Zij zijn er immers om jouw stem mee te laten spreken.

Vergaderdata

De vergaderdata voor het schooljaar 2018/2019 zijn:
Woensdag  12 september 2018
Woensdag  14 november 2018 
Woensdag  12 december 2018
Woensdag  23 januari 2019
Woensdag  20 maart 2019
Woensdag  15 mei 2019
Woensdag  12 juni 2019

Agenda

De agenda voor de eerstvolgende vergadering:

Agenda GMR d.d. 12-09-2018

Notulen

Na elke GMR vergadering worden concept-notulen gemaakt. Pas als deze notulen in de volgende vergadering goedgekeurd zijn worden ze hieronder gepubliceerd.

Notulen d.d. 14-06-2017 
Notulen d.d. 20-09-2017  
Notulen d.d. 06-12-2017 
Notulen d.d. 31-01-2018 
Notulen d.d. 07-03-2018 
Notulen d.d. 18-04-2018
Notulen d.d. 06-06-2018