Vacature locatie coördinator

OPONOA ZOEKT EEN LOCATIE COÖRDINATOR

Het betreft een tijdelijke opdracht voor 0,3 FTE

Voor de G.A. van der Lugtschool in Gelselaar zijn we op zoek naar een locatiecoördinator. Op openbare basisschool G.A. van der Lugt bieden wij een uitdagende en inspirerende leeromgeving waarbij veiligheid en respect centraal staan. Samen vormen kinderen, ouders en leerkrachten een kleurrijk geheel en hebben we oog voor het unieke talent en de eigenheid van elk kind. Samen ‘toekomstbehendig’ de wereld in!

Op de G.A. van der Lugtschool maken wij gebruik van combinatiegroepen. Dit betekent dat er twee of meer jaargroepen bij elkaar in een lokaal gevestigd zijn. In het schooljaar 2022-2023 zijn er op de ochtend vier combinatiegroepen en op de middag twee combinatie groepen. Op de middagenwordt er groepsdoorbrekend thematisch gewerkt. Dit doen we door gebruik te maken vanVierKeerWijzer. Binnen de kern Gelselaar hebben wij als basisschool ook een maatschappelijke rol tevervullen. Naast het verzorgen van onderwijs dragen wij o.a. bij aan de lichtjesroute met Kerst, depannenkoekendag voor eenzame ouderen en andere activiteiten.
Daarnaast is er een enthousiast team bestaande uit zes personen die samen zorg dragen voorhet onderwijs in Gelselaar. Werken op de G.A. van der Lugtschool betekent onderdeel zijn van het team en bijdragen aan zowel onderwijsgevende als naschoolse taken.

Werkzaamheden
Als locatiecoördinator voer je, onder verantwoordelijkheid van de directeur onderwijsteam, het vastgestelde beleid uit. Je coördineert de onderwijsprocessen in de locatie, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, geeft leiding aan het team en begeleidt leerlingen.

1.Coördinatie onderwijsprocessen
•Coördineert het onderwijs en de leerlingen op de locatie;
•Bewaakt de kwaliteit van werkzaamheden (kwaliteitszorg);
•Bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van delocatie;
•Signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert het bestuur over tenemen maatregelen;
•Onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie;
•Bereidt het overleg met de medezeggenschapsraad voor.

2.Uitvoering onderwijsproces
•Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid van de locatie en adviseertde directeur onderwijsteam hierover;
•Levert een belangrijke bijdrage voor de opstelling van de begroting en maakt het jaarverslagvan de locatie;
•Draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de directeur onderwijsteam en/of hetbestuur;
•Beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering vanleerlingen;
•Beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstantiesen specialisten.

3.Personeelsmanagement
•Geeft mede leiding aan de medewerkers op de locatie;
•Stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers
•Voert voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers en adviseert dedirecteur onderwijsteam en/of het bestuur over te nemen rechtspositionele maatregelen;
•Is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de personele zorg en het personeelsbeheerop de locatie;
•Is medeverantwoordelijk voor werving en selectie van personeel voor de locatie;
•Adviseert de directeur onderwijsteam en/of het bestuur over personele vraagstukken op delocatie.

Wie ben jij?
•Je hebt ervaring en theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;
•Je hebt inzicht in het functioneren van de organisatie;
•Je hebt inzicht in de vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in hetonderwijs en de jeugdzorg afspelen;
•Je bezit adviesvaardigheden;
•Je bent vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; in het onderhoudenvan contacten en je kunt omgaan met conflictsituaties;
•Je bent vaardig in het aansturen van professionals.

Met een opleiding Schoolleider Basis bekwaam en Vakbekwaam heb je als locatiecoördinator competenties verworven om vorm te geven aan je visie op onderwijsmanagement.
Je hebt aangeleerde schoolleidersvaardigheden of wil je deze eigen maken. Je bent in staat om organisatieontwikkelingen in kaart te brengen en te beheren.

Wat we bieden
−Salaris volgens inschaling in LD conform cao-PO. De werktijdomvang 0,3 FTE
−Ingangsdatum is 01-04-2023

Je reactie in de vorm van je motivatiebrief en je cv zien we graag uiterlijk 1 maart 2023 tegemoet en kun je e-mailen naar m.leerling@oponoa.nl Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Alice Grobbee, locatie coördinator. We zien jullie reacties met belangstelling tegemoet.